BRF Rödhaken

Underhåll

Föreningens underhållsplan är upprättad i samarbete med en fastighetskonsult i enlighet med gällande lag. Denna följes i största möjliga mån men akuta reparationer samt tidigareläggning av eventuella underhåll kan behöva göras.

Nedan kan du hitta de större underhåll som gjorts sedan 2003.

2020

Ny belysning i lyktstolpar, gångar, entréer och uteplatser

Ny gång med belysning genom häck (kommer asfalteras)

Nytt tak med belysning vid garaget

Belysning vid husändar

Ny bakdörr hus 1 med gång och belysning

8 st nya parkeringsplatser

Nytt gångräcke mellan hus 2 & 3.

Skylt med anvisningar på parkeringsdäck.

2019

Målning av trapphusen.

2017

Tak ovanför soprumsentrén har satts upp
Två nya grillplatser har byggts
Balkong-ombyggnationen påbörjades

2016

Relining av de horisontella rören under huskropparna samt spolning av de vertikala (dessa åtgärdades 2008).
Ventilationssystemet renoverat och åtgärdat för alla huskroppar och lägenheter.

2015

Inpasseringssystemet sattes i drift.
Garagegolvet renoverades samt att pelarna målades röda.
Renovering av ventilationssystemet fortgick.

2014

Besiktning av föreningens ventilationssystem utföres.
Renovering av fastighetens ventilationssystem påbörjas.
Nytt inpasseringssystem installeras - klart efter nyår 2015.

2013

Radonmätning utförd.
Garage glasas in och förses med ventilation.
Ny golvbeläggning i garaget.
Nya besöksplatser, 7 st, ställes i ordning.
Automatiska dörröppnare installeras.

2012

Ny fastighetsförsäkring tecknas.
Översyn och komplettering våra planteringar sker.

2011

Målning av tak, väggar och räcken på samtliga balkonger och uteplatser.
Rörelsestyrd LED-belysning installeras i alla trapphus och källare.

2010

Utbyte av alla fönster till 3-glasfönster med U-värde 1,2.

2009

Anskaffning av nytt sophanteringssystem.
Omläggning av tak samt utbyte av hängrännor och stuprör.
Byte av fläktar.

2008

Stamrenovering (Proline)

2007

Markarbeten/ny stenläggning resp.asfaltering av samtliga gårdar samt mellanliggange gångvägar (Topiro)
Tilläggsisolering av tak
Kontrollbesiktning resp.reparation av balkongers bärighet

2005

Miljöstation har inrättats.
Ny gårdsbelysning installeras.
Takreparation, Dalviksringen 95-97 resp. 65 pga storm.

2004

Byte av elskåp i samtliga lägenheter
Nya skåp med jordfelsbrytare installeras

2003

Parkeringsdäcket renoveras med ny ytbeläggnings
Nyplantering av växter vid parkeringsdäcket.
Tvättstugan hus 1 helrenoveras